WARUNKI UŻYTKOWANIA

 

Wchodząc na tę stronę internetową, wyrażają Państwo zgodę na przestrzeganie niniejszych warunków użytkowania. Jeżeli nie akceptują Państwo wspomnianych warunków użytkowania („warunki użytkowania”), proszę opuścić stronę. Warunki te mają zastosowanie w odniesieniu do stron internetowych Grupy OpusCapita („OpusCapita”) i jej spółek zależnych. Niektóre ze stron mogą zawierać warunki dotyczące danej usługi, które w takim przypadku będą miały pierwszeństwo.

 

Użytkowanie strony internetowej

 

OpusCapita zezwala na przeglądanie i pobieranie materiałów z niniejszej strony internetowej jedynie na prywatny i niekomercyjny użytek. Wymagane jest przy tym, aby użytkownik zachował wszelkie wzmianki o prawie autorskim lub innych prawach własności zawarte w oryginalnych materiałach we wszystkich ich kopiach. Materiały znajdujące się na tej stronie internetowej nie mogą być w żaden sposób edytowane ani kopiowane na użytek publiczny ani też publicznie wyświetlane, prezentowane lub rozpowszechniane albo wykorzystywane do innych publicznych lub komercyjnych celów bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody OpusCapita. Zabrania się wszelkiego wykorzystywania materiałów prezentowanych na niniejszej stronie internetowej na innych stronach internetowych lub w środowiskach komputerowych podłączonych do sieci.

 

Wszelkie prawa materialne mające zastosowanie do niniejszej strony internetowej, w tym prawa autorskie, pozostają w posiadaniu OpusCapita. Firma i logo OpusCapita to chronione symbole i znaki towarowe Grupy OpusCapita. Zabrania się wykorzystywania logo OpusCapita na stronach internetowych osób trzecich bez zgody OpusCapita.
Jeżeli użytkownik naruszy warunku użytkowania, utraci on prawo do korzystania z tej strony internetowej. Jeżeli OpusCapita wyraźnie zwróci się do klienta o pobranie lub wydrukowanie informacji z podstron niniejszej strony internetowej, ich wykorzystanie i publiczne zaprezentowanie będzie dozwolone.

 

Informacje prasowe, warunki umowne, cenniki i inne dokumenty przeznaczone do użytku publicznego mogą być wykorzystywane w publicznych wiadomościach pod warunkiem, że takie wiadomości będą zawierały wzmiankę o źródle informacji.

 

Zobowiązania

 

Strony internetowe OpusCapita i ich treści oferują usługi swoim użytkownikom. OpusCapita dba o to, aby informacje zamieszczane na jej stronach internetowych były poprawne. Niemniej żadne materiały zawarte na tej stronie nie są dla OpusCapita wiążące. Wszelkie zobowiązania dotyczące produktów i usług OpusCapita wynikają z konkretnych umów dotyczących wspomnianych produktów i usług. OpusCapita zastrzega sobie prawo do zmiany treści tej strony internetowej w dowolnym momencie. Informacje zawarte na tej stronie internetowej mogą odnosić się do produktów i usług, które nie są dostępne we wszystkich krajach. Aby uzyskać więcej informacji na temat produktów i usług dostępnych w Państwa regionie, proszę skontaktować się z lokalnym przedstawicielem handlowym OpusCapita. Bez względu na powyższe informacje, wszelkie zobowiązania wynikające z lokalnie obowiązującego prawa pozostają w mocy, a wyżej wspomniane ograniczenia w zakresie zobowiązań nie mają zastosowania, jeżeli naruszają lokalne przepisy.

 

OpusCapita nie odpowiada za żadne szkody spowodowane wykorzystaniem, działaniem lub niewłaściwym działaniem niniejszej strony internetowej, ani za żadne zagrożenie bezpieczeństwa informacji użytkownika.

 

Odnośniki do innych stron

 

Strona internetowa OpusCapita może zawierać odnośniki do stron posiadanych i prowadzonych przez osoby trzecie. Odnośniki te mają na celu jedynie pomagać użytkownikowi. Kiedy odwiedzają Państwo strony internetowe osób trzecich, obowiązują Państwa warunki użytkowania tych stron. OpusCapita nie przejrzała wszystkich wspomnianych stron internetowych osób trzecich, nie nadzoruje tych stron ani ich treści i w żaden sposób za nie odpowiada. Kiedy użytkownik klika na link zamieszczony na tej stronie internetowej i wchodzi na stronę internetową osób trzecich, użytkownik sam odpowiada za swoje działanie.

 

Odnośniki do tej strony

 

Strony osób trzecich zawierające odnośnik do strony internetowej OpusCapita muszą wypełniać następujące warunki:

  • Strona internetowa osób trzecich może zawierać odnośnik do strony internetowej OpusCapita, jednak treść tej ostatniej nie może być na nią kopiowana.
  • Strona internetowa osób trzecich nie może wykorzystywać treści strony internetowej OpusCapita jako treści w swojej wyszukiwarce lub ramce
  • Strona internetowa osób trzecich nie może zamieszczać informacji, jakoby OpusCapita wspierała tę stronę lub prezentowane na niej produkty.
  • Strona internetowa osób trzecich nie może zawierać nieprawdziwych informacji o związku między tą stroną i OpusCapita ani nieprawdziwych informacji o produktach lub usługach OpusCapita.

Zgoda użytkownika

 

Wysyłając materiały na serwer OpusCapita za pośrednictwem poczty elektronicznej lub strony internetowej OpusCapita, użytkownik akceptuje i potwierdza, że a) materiały te nie są nielegalne ani w inny sposób niezdatne do publikacji, b) materiały te nie zawierają wirusów i nie mają innych szkodliwych właściwości, c) użytkownik jest właścicielem materiałów lub ma nieograniczone prawo zezwalające mu na przekazanie ich OpusCapita, a także d) OpusCapita może opublikować materiały bez wprowadzania zmian lub dodać materiały lub ich część do swoich własnych produktów bez konieczności ani zobowiązania do uiszczenia zapłaty.

 

OpusCapita nie przyjmuje za pośrednictwem tej strony internetowej żadnych poufnych lub chronionych prawem własności informacji. Wszelkie materiały, informacje lub inne wiadomości, które użytkownik przesyła lub przekazuje na tę stronę internetową będą uważane za jawne i niechronione żadnym prawem autorskim. OpusCapita jest upoważniona do kopiowania, publikowania, rozpowszechniania, dołączania i innego rodzaju wykorzystywania przekazanych materiałów, jak również do wykorzystywania wszelkich obrazów, dźwięków, tekstu i innych informacji w nich zawartych, do wszelkich celów komercyjnych i niekomercyjnych. Dane osobowe przekazane przez użytkownika w ramach zamawiania usługi będą przetwarzane zgodnie z zasadami ochrony prywatności OpusCapita. Użytkownikowi zabrania się przesyłania na tę stronę internetową materiałów zawierających groźby, oszczerstwa, treści w jakikolwiek sposób upokarzające, pornograficzne lub nielegalne.

 

Grupy dyskusyjne i inne obszary interakcji użytkowników

 

OpusCapita ma prawo, ale nie obowiązek, monitorować i nadzorować te obszary strony internetowej, które użytkownicy odwiedzają, z których wysyłają wiadomości lub za pośrednictwem których komunikują się ze sobą (np. grupy dyskusyjne, tablice ogłoszeń czy grupy użytkowników), w tym treść wiadomości. OpusCapita nie odpowiada jednak za treść takich wiadomości bez względu na to, czy podlegają one zakresowi stosowania praw autorskich, przepisów dotyczących zniesławienia, ochrony prywatności czy innych regulacji. OpusCapita może wedle własnego uznania usunąć ze swojej strony internetowej wszelkie materiały przesłane przez użytkowników w dowolnej chwili.

 

Informacje ogólne

 

OpusCapita administruje tą stroną internetową w swoich biurach w Finlandii. OpusCapita nie gwarantuje, że materiały i usługi zawarte na tej stronie internetowej są właściwe, dostępne lub nadające się do użytku poza Finlandią. Jeżeli użytkownik korzysta z niniejszej strony internetowej poza Finlandią, robi to z własnej inicjatywy i odpowiada za dostosowanie się do obowiązującego lokalnie prawa. Niniejsze warunki użytkowania podlegają prawu fińskiemu (z wyjątkiem właściwych praktyk dotyczących wskazywanie jurysdykcji ustanowionych na mocy międzynarodowego prawa cywilnego).

 

OpusCapita może w każdej chwili zmienić niniejsze warunki użytkowania poprzez zaktualizowanie tej podstrony internetowej. Użytkowników zachęca się do odwiedzania tej strony internetowej od czasu do czasu w celu przejrzenia niniejszych warunków, ponieważ są one dla użytkowników wiążące. Warunki mogą zostać zastąpione wyraźnie wskazaną adnotacją prawną lub warunkami przedstawionymi na poszczególnych podstronach tej strony internetowej. 

 

Użytkowanie strony internetowej

 

OpusCapita zezwala na przeglądanie i pobieranie materiałów z niniejszej strony internetowej jedynie na prywatny i niekomercyjny użytek. Wymagane jest przy tym, aby użytkownik zachował wszelkie wzmianki o prawie autorskim lub innych prawach własności zawarte w oryginalnych materiałach we wszystkich ich kopiach. Materiały znajdujące się na tej stronie internetowej nie mogą być w żaden sposób edytowane ani kopiowane na użytek publiczny ani też publicznie wyświetlane, prezentowane lub rozpowszechniane albo wykorzystywane do innych publicznych lub komercyjnych celów bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody OpusCapita. Zabrania się wszelkiego wykorzystywania materiałów prezentowanych na niniejszej stronie internetowej na innych stronach internetowych lub w środowiskach komputerowych podłączonych do sieci.

 

Wszelkie prawa materialne mające zastosowanie do niniejszej strony internetowej, w tym prawa autorskie, pozostają w posiadaniu OpusCapita. Firma i logo OpusCapita to chronione symbole i znaki towarowe Grupy OpusCapita. Zabrania się wykorzystywania logo OpusCapita na stronach internetowych osób trzecich bez zgody OpusCapita.
Jeżeli użytkownik naruszy warunku użytkowania, utraci on prawo do korzystania z tej strony internetowej. Jeżeli OpusCapita wyraźnie zwróci się do klienta o pobranie lub wydrukowanie informacji z podstron niniejszej strony internetowej, ich wykorzystanie i publiczne zaprezentowanie będzie dozwolone.

 

Informacje prasowe, warunki umowne, cenniki i inne dokumenty przeznaczone do użytku publicznego mogą być wykorzystywane w publicznych wiadomościach pod warunkiem, że takie wiadomości będą zawierały wzmiankę o źródle informacji.

 

Zobowiązania

 

Strony internetowe OpusCapita i ich treści oferują usługi swoim użytkownikom. OpusCapita dba o to, aby informacje zamieszczane na jej stronach internetowych były poprawne. Niemniej żadne materiały zawarte na tej stronie nie są dla OpusCapita wiążące. Wszelkie zobowiązania dotyczące produktów i usług OpusCapita wynikają z konkretnych umów dotyczących wspomnianych produktów i usług. OpusCapita zastrzega sobie prawo do zmiany treści tej strony internetowej w dowolnym momencie. Informacje zawarte na tej stronie internetowej mogą odnosić się do produktów i usług, które nie są dostępne we wszystkich krajach. Aby uzyskać więcej informacji na temat produktów i usług dostępnych w Państwa regionie, proszę skontaktować się z lokalnym przedstawicielem handlowym OpusCapita. Bez względu na powyższe informacje, wszelkie zobowiązania wynikające z lokalnie obowiązującego prawa pozostają w mocy, a wyżej wspomniane ograniczenia w zakresie zobowiązań nie mają zastosowania, jeżeli naruszają lokalne przepisy.

 

OpusCapita nie odpowiada za żadne szkody spowodowane wykorzystaniem, działaniem lub niewłaściwym działaniem niniejszej strony internetowej, ani za żadne zagrożenie bezpieczeństwa informacji użytkownika.

 

ODNOŚNIKI DO INNYCH STRON

 

Strona internetowa OpusCapita może zawierać odnośniki do stron posiadanych i prowadzonych przez osoby trzecie. Odnośniki te mają na celu jedynie pomagać użytkownikowi. Kiedy odwiedzają Państwo strony internetowe osób trzecich, obowiązują Państwa warunki użytkowania tych stron. OpusCapita nie przejrzała wszystkich wspomnianych stron internetowych osób trzecich, nie nadzoruje tych stron ani ich treści i w żaden sposób za nie odpowiada. Kiedy użytkownik klika na link zamieszczony na tej stronie internetowej i wchodzi na stronę internetową osób trzecich, jedynie użytkownik odpowiada za swoje działanie.

 

ODNOŚNIK DO TEJ STRONY

 

Strony osób trzecich zawierające odnośnik do strony internetowej OpusCapita muszą wypełniać następujące warunki:

  • Strona internetowa osób trzecich może zawierać odnośnik do strony internetowej OpusCapita, jednak treść tej ostatniej nie może być na nią kopiowana.
  • Strona internetowa osób trzecich nie może wykorzystywać treści strony internetowej OpusCapita jako treści w swojej wyszukiwarce lub ramce.
  • Strona internetowa osób trzecich nie może zamieszczać informacji, jakoby OpusCapita wspierała tę stronę lub prezentowane na niej produkty.
  • Strona internetowa osób trzecich nie może zawierać nieprawdziwych informacji o związku między tą stroną i OpusCapita ani nieprawdziwych informacji o produktach lub usługach OpusCapita.

 

TREŚCI UŻYTKOWNIKÓW

 

Wysyłając materiały na serwer OpusCapita za pośrednictwem poczty elektronicznej lub strony internetowej OpusCapita, użytkownik akceptuje i potwierdza, że a) materiały te nie są nielegalne ani w inny sposób niezdatne do publikacji, b) materiały te nie zawierają wirusów i nie mają innych szkodliwych właściwości, c) użytkownik jest właścicielem materiałów lub ma nieograniczone prawo zezwalające mu na przekazanie ich OpusCapita, a także d) OpusCapita może opublikować materiały bez wprowadzania zmian lub dodać materiały lub ich część do swoich własnych produktów bez konieczności ani zobowiązania do uiszczenia zapłaty.

 

OpusCapita nie przyjmuje za pośrednictwem tej strony internetowej żadnych poufnych lub chronionych prawem własności informacji. Wszelkie materiały, informacje lub inne wiadomości, które użytkownik przesyła lub przekazuje na tę stronę internetową będą uważane za jawne i niechronione żadnym prawem autorskim. OpusCapita jest upoważniona do kopiowania, publikowania, rozpowszechniania, dołączania i innego rodzaju wykorzystywania przekazanych materiałów, jak również do wykorzystywania wszelkich obrazów, dźwięków, tekstu i innych informacji w nich zawartych, do wszelkich celów komercyjnych i niekomercyjnych. Dane osobowe przekazane przez użytkownika w ramach zamawiania usługi będą przetwarzane zgodnie z zasadami ochrony prywatności OpusCapita. Użytkownikowi zabrania się przesyłania na tę stronę internetową materiałów zawierających groźby, oszczerstwa, treści w jakikolwiek sposób upokarzające, pornograficzne lub nielegalne.

 

 

GRUPY DYSKUSYJNE I INNE OBSZARY INTERAKCJI UŻYTKOWNIKÓW

 

OpusCapita ma prawo, ale nie obowiązek, monitorować i nadzorować te obszary strony internetowej, które użytkownicy odwiedzają, z których wysyłają wiadomości lub za pośrednictwem których komunikują się ze sobą (np. grupy dyskusyjne, tablice ogłoszeń czy grupy użytkowników), w tym treść wiadomości. OpusCapita nie odpowiada jednak za treść takich wiadomości bez względu na to, czy podlegają one zakresowi stosowania praw autorskich, przepisów dotyczących zniesławienia, ochrony prywatności czy innych regulacji. OpusCapita może wedle własnego uznania usunąć ze swojej strony internetowej wszelkie materiały przesłane przez użytkowników w dowolnej chwili.

 

INFORMACJE OGÓLNE

 

OpusCapita administruje tą stroną internetową w swoich biurach w Finlandii. OpusCapita nie gwarantuje, że materiały i usługi zawarte na tej stronie internetowej są właściwe, dostępne lub nadające się do użytku poza Finlandią. Jeżeli użytkownik korzysta z niniejszej strony internetowej poza Finlandią, robi to z własnej inicjatywy i odpowiada za dostosowanie się do obowiązującego lokalnie prawa. Niniejsze warunki użytkowania podlegają prawu finlandzkiemu (z wyjątkiem właściwych praktyk dotyczących wskazywanie jurysdykcji ustanowionych na mocy międzynarodowego prawa cywilnego).

 

OpusCapita może w każdej chwili zmienić niniejsze warunki użytkowania poprzez zaktualizowanie tej podstrony internetowej. Użytkowników zachęca się do odwiedzania tej strony internetowej od czasu do czasu w celu przejrzenia niniejszych warunków, ponieważ są one dla użytkowników wiążące. Warunki mogą zostać zastąpione wyraźnie wskazaną adnotacją prawną lub warunkami przedstawionymi na poszczególnych podstronach tej strony internetowej.